Dịch vụ của chúng tôi bao gồm

  • Nhận hàng đến kho
  • Quản lý hàng lưu kho
  • Lấy hàng theo order
  • Đóng gói – Mở và Đóng gói lại
  • Quản lý bằng hệ thống thông minh
  • Các giải pháp giao hàng thư phẩm tận nhà.
  • Các giải pháp vận chuyển quốc tế nhanh.
  • Các giải pháp vận chuyển nội địa.
  • Tích hợp với các sàn thương mại điện tử.
  • B2B