Giá tốt nhất cho các dịch vụ

  • Hàng không (single lot, charter): Airport – Airport; Door – Door; Airport/ or Door – Airport/ or Door
  • Đường biển (LCL, FCL): Port – Port; Door – Door; Port/ Door – Port/ Door